Nghe Nhạc Niệm Phật Mẹ Quán Âm Bồ Tát- Giúp tai qua nạn khỏi- Mọi chuyện suôn sẻ, gặp nhiều may mắn!

49
51Những lợi ích khi niệm Quán Thế Âm Bồ Tát
♥ Bạn thường niệm Quán Thế Âm Bồ-tát: Bạn sẽ không còn tánh tham. Vì Bồ-tát sẽ giúp cho bạn nuôi lớn lòng từ, hành pháp bố thí, khiến cho bạn lúc nào cũng muốn dâng tặng cho người khác chớ không có ý tước đoạt tài vật của người.

♥ Bạn thường niệm Quán Thế Âm Bồ-tát: Bạn sẽ không còn sân giận. Vì Bồ-tát sẽ giúp cho bạn có lòng từ bi và trí tuệ rộng lớn. Có từ bi bạn sẽ thông cảm và hiểu cho hoàn cảnh của người mà không sân. Có Trí tuệ bạn sẽ hiểu được thế gian là vô thường, vạn vật là do duyên sanh, nên nó có đến hay mất đi bạn cũng không giận.

♥ Bạn thường niệm Quán Thế Âm Bồ-tát: Bạn sẽ không còn si mê. Vì Bồ-tát sẽ giúp bạn khai mở trí tuệ thanh tịnh. Có trí tuệ bạn sẽ hiểu được lý duyên sanh, có hợp có tan, bạn sẽ không chấp trước hay luyến ái một người hay sự vật nào đó.

♥ Bạn thường niệm Quán Thế Âm Bồ-tát: Bạn sẽ không sợ mình bị đọa vào ba đường ác nữa. Vì bạn đã đoạn trừ ba độc tham sân si.

♥ Bạn thường niệm Quán Thế Âm Bồ-tát: Bạn sẽ không còn bị những bệnh nan y, hay dù có mắc chứng bệnh nan y cùng vô số bệnh khác đi nữa, bạn cũng sẽ được khỏi. Vì trong Ngũ Bách Danh có tán thán đức hiệu ngài: “Không bị chết vì bệnh ác triền thân”

♥ Bạn thường niệm Quán Thế Âm Bồ-tát: Bạn sẽ không còn bất cứ sự đau khổ nào nữa. Vì trong kinh Phổ Môn đức Phật Thích Ca có dạy “Nếu có vô lượng trăm ngàn muôn ức chúng sanh chịu các khổ não, nghe đến danh hiệu Quán Thế Âm Bồ-tát đây, dốc lòng xưng niệm danh hiệu, thì tức thời Quán Thế Âm Bồ-tát sẽ tìm theo tiếng kêu cứu đó mà cứu thoát.”

♥ Bạn thường niệm Quán Thế Âm Bồ-tát: Bạn có muốn cầu con trai hay con gái chi cũng đều được toại ý; lại sanh con trai có phước đức trí tuệ, con gái thì đoan chánh xinh đẹp. Vì trong kinh Phổ Môn ngài đã phát thệ nguyện đó.

♥ Bạn thường niệm Quán Thế Âm Bồ-tát: Dù bạn ở trong bất cứ hoàn cảnh nguy nạn nào, bạn cũng sẽ cảm thấy yên tâm không còn chút sợ hãi nào. Vì năng lực của Bồ-tát sẽ che chở làm cho bạn cảm thấy vững lòng, do được năng lực này nên trong kinh Phổ môn có khen tặng đức hiệu ngài là “Thí Vô Úy”

♥ Bạn thường niệm Quán Thế Âm Bồ-tát: Giả sử như trong đời này bạn bị nghèo thiếu, cửa nhà bất hạnh, sống trong khổ sở, bị người khinh bỉ cười chê…do các nghiệp ác đời trước chiêu cảm lấy quả báo hiện tại, nhờ vào bi nguyện độ sanh và năng lực tự tại rộng lớn của ngài, bạn sẽ không còn bị các khổ đó nữa. Vì ngài có năng lực “Phá trừ các nghiệp chướng trọng tội”

♥ Bạn thường niệm Quán Thế Âm Bồ-tát: Giả sử như trong đời này, vì nhu cầu sống, bạn cần cầu tiền của, nhà cửa, lợi lộc, công danh sự nghiệp v.v…bạn cũng sẽ được toại ý, vì ngài có năng lực “Làm thỏa mãn các điều mong cầu” chẳng những thỏa mãn về giàu sang, danh lợi mà ngài còn phương tiện dẫn dắt bạn tu phước, tu tuệ. Vì bổn nguyện của ngài rốt ráo là muốn cho chúng sanh được “Đại an lạc giải thoát”

♥ Bạn thường niệm Quán Thế Âm Bồ-tát: Bạn sẽ không còn phải chịu quả báo đau khổ trong các đường ác như địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh cùng các khổ sanh già bệnh chết. Vì trong kinh Phổ Môn ngài có lập thệ nguyện “Các loài trong đường dữ: Địa ngục, quỷ, súc sanh; Sanh, già bệnh chết khổ, Lần đều khiến dứt hết.”

♥ Bạn thường niệm Quán Thế Âm Bồ-tát: Bạn sẽ không lo sợ bị các ác quỷ, tà thần cùng các loại tà thuật li mị võng lưỡng làm hại; những bùa chú, độc dược cũng không thể làm thương tổn đến bạn. Vì Bồ-tát có năng lực hàng phục các thiên ma, chế ngự các ngoại đạo.

♥ Bạn thường niệm Quán Thế Âm Bồ-tát: Bạn sẽ được chư thiên cùng các vị thiện thần thường ngày đêm bảo vệ bạn không cho những điều ác xâm tổn đến. Vì Bồ-tát có uy đức rất lớn, có nhiều quyến thuộc là chư thiên, thiện thần, họ sẽ vì kính phục uy đức của Bồ-tát mà đến bảo vệ bạn.

♥ Bạn thường niệm Quán Thế Âm Bồ-tát: Nếu bạn muốn sanh về bất cứ cõi Phật nào trong mười phương, bạn cũng sẽ được toại ý. Vì ngài có năng lực thần thông tự tại, bi nguyện rộng khắp, phát thệ nguyện tiếp độ tất cả chúng sanh.

♥ Bạn thường niệm Quán Thế Âm Bồ-tát: Bạn sẽ giải trừ được những oán kết từ nhiều đời trước, oán gia trái chủ kết nghiệp sẽ không còn theo báo thù bạn nữa. Vì ngài có đức hiệu “Chúng oán tất thoái tán” nghĩa là các oán thù thảy đều lui tan.

♥ Bạn thường niệm Quán Thế Âm Bồ-tát: Hoặc giả là bạn nghe đến danh hiệu ngài, thấy được thân tướng của ngài, lòng nghĩ tưởng đến ngài, công đức sẽ không luống mất, sau này nhờ đó mà bạn sẽ không bị khổ não nơi các cõi. Vì trong kinh Phổ Môn có nói: “Văn danh cập kiến thân, tâm niệm bất không quá, năng diệt chư hữu khổ”.

♥ Bởi vì: Đức Quán Thế Âm Bồ-tát đã thành Phật từ kiếp lâu xa hiệu là Chánh Pháp Minh Như Lai, từ lâu đã thành tựu được tâm đại từ đại bi, đã chứng đắt hết thảy các tam muội đà-la-ni, có năng lực thần thông và sức tự tại không thể nghĩ bàn. Ngài khởi lòng từ bi rộng khắp, thương tưởng đến tất cả các chúng sanh đang bị thọ khổ trong sáu đường, nên thường dùng sức thần thông tự tại du hóa khắp mười phương cõi nước, khéo hiện các thân hình, ứng hợp với tâm niệm của chúng sanh để độ họ.

Nguồn: https://anniemulz.com

Xem thêm bài viết khác: https://anniemulz.com/am-nhac/

49 COMMENTS

 1. Nam mô quan thế âm bồ tát con xin mẹ ban phước lành cho mẹ con luôn mạnh khỏe bình an

 2. Nam mô a di đà phật
  Nam mô a di đà phật
  Nam mô a di đà phật
  Con cuối đầu cầu xin ơn trên quan thế âm bồ tát cứu khổ cứu nạn phù hộ độ cho gđ con đc tai qua nạn khỏi
  Nam mô a di đà phật 🙏
  Nam mô a di đà phật 🙏
  Nam mô a di đà phật 🙏

 3. Con cầu mẹ quan âm bồ tát cứu độ cho con qua cơn khổ này ;gia đình con giữ được ko tan vỡ.cho con co tiền trả nợ hết người ta. Con còn làm tròn trách nhiệm làm con với cha mẹ của con nữa. Xin mẹ quan âm bồ tát cứu khô cứu nạn mahatat.

 4. NAM MO QUAN THE AM BO TAT NAM MO QUAN THE AM BO TAT QUAN THE AM BO TAT QUAN THE AM BO TAT QUAN TAT QUAN THE AM BO TAT QUAN THE AM BO TAT QUAN THE AM BO TAT QUAN TAT QUAN THE AM BO TAT QUAN THE AM BO TAT QUAN THE AM BO TAT QUAN THE AM BO TAT QUAN THE AM BO TAT QUAN THE AM BO TAT QUAN THE AM BO TAT QUAN THE AM BO CON RAT THICH CUOC SONG HIEN TAI CUA CON NAY CON THANH THAT CAU XIN ME HIEN QUAN THE AM BO TAT GIUP DO CON DUNG CHO CON CO TAM LUYEN AI NUA CON CHI MUON NIEM PHAT TRI CHU CON MUON VE TAY PHUONG CUC LAC KHONG MUON CO TINH YEU GI NUA CA CHI CO TINH YEU CUA ME QUAN THE AM VA CUA DUC PHAT A DI DA VA CUA GIA DINH CON LA DU ROI CON MONG ME GIUP CON ME HIEN QUAN THE AM OI GIUP CON DI CHI DAN CHO CON DI LAM SAU MOI DUNG NAM MOQUAN THE AM BO TAT MA HA TAT A DI DA PHAT A DI DA PHAT

 5. Nam mô quan thế âm bồ tát..người mẹ quan âm cứu khổ cứu nạn cho chúng sinh..quan thế âm bồ tát

 6. Con chúc người vạn sự như ý con sẽ nghe Phật giáo Việt Nam mô a Di Đà Phật thường xuyên

 7. Con cầu sin đức quan thế âm bồ tát con mong người sẽ được rộng lớn và nhiều phước lành và con mộng người phù hộ cho ra đình con mạnh khỏe cho vợ chồng con Sinh được đứa bé t
  Trai và bé Vũ Khánh Vân học giỏi biết nghe lời ông bà con cầu xin bố con làm ăn phát tài phát lộc cho chúng con được an lạc

 8. Nam mô quan thế âm bồ-tát.pho độ cho me con phạm thị hạnh hết bệnh . có nhiều sức khỏe

 9. Con chap tay kính lạy người hãy che trở cho những người khó khăn hoan lan được bình an vô sự

 10. Nam Mo Dai Tu Dai Bi cuu kho cuu nan Quan The Am Bo Tat, cau mong Me Quan Am do cho tat ca chung sanh deu duoc cam ung, phat long Niem Phat va deu dc tinh do sieu sanh

 11. Nam Mô A Di Đà Phật Quán thế âm bồ-tát cứu khổ cứu nạn chúng sanh về Tây Phương cực lạc

 12. Nam mô quán thế âm bồ tát ma ha tát
  Nam mô quán thế âm bồ tát ma ha tát
  Nam mô quán thế âm bồ tát ma ha tát
  Xin mẹ phù hộ cho chúng sinh được mạnh khỏe – bình an

 13. Nam mô quan thế âm Bồ tát. Con xin mẹ hiền từ bi cứu khổ cứu nạn con được con cái sở cầu như ý ạ

 14. Nam mo quan the am bo tat nam mo quan the am bo tat nam mo quan the am bo tat xin me dai tu dai bi qua giai cho con phap danh la ngoc hoa het benh tai qua nan khoi va cho con co thai xin con gai con xin nho on me nam mo quan the am bo tat

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here